Są miejsca na Ziemi, które przyciągają do siebie swoim urokiem – magią czarem, niepowtarzalnością.
Lanckorona jest takim miejscem, a Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony widzi w niej cenny diament, który poprzez różne kulturalno – społeczne inicjatywy swoich członków sprawi, że zabłyśnie blaskiem brylantu.
 
 
 
 
 
 
 

Aktualności

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

2012-01-20

 

SPRAWOZDANIE

z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków TPL, odbytego w dniu 6 stycznia w Lanckoronie dla uzupełnienia składu Zarządu.

 

 

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołane zostało na wniosek Zarządu TPL zgodnie z § 25 pkt.3 Statutu, w związku z pisemną rezygnacją p. Anny Leszczyńskiej z pełnienia funkcji Wiceprezesa Towarzystwa i pisemną rezygnacją p. Ewy Andruszkiewicz z pełnienia funkcji skarbnika Towarzystwa.

 

Na zakończenie tradycyjnego Noworocznego Spotkania członków TPL o godz. 1700 nastąpiło sprawdzenie kworum dla ustalenia ważności Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w pierwszym terminie. Obecnych uprawnionych do głosowania zgodnie listą obecności było 32 osoby, na aktualny stan 90 członków. Wobec braku kworum (50%), został wyznaczony drugi termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania na godz.  1800.

Została zgłoszona przerwa na spożycie posiłku i dyskusję.

 

1.      O godzinie 1800 nastąpiło wznowienie obrad i stwierdzenie ważności Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. Zgodnie ze Statutem § 26 pkt.2 Walne Zebranie w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych (obecnych było 31 uprawnionych do głosowania członków wobec stanu wszystkich członków w liczbie 90).

 

2.     Prezes TPL Fryderyk Koźbiał zgłosił, że sekretarz TPL Anna Ciecieręga zrezygnowała w dniu dzisiejszym z pełnienia funkcji, poprzez  złożenie pisemnej rezygnacji.  Następnie przedstawiono następujący porządek obrad:

 

1)      Otwarcie i stwierdzenie ważności Zebrania.

2)      Przyjęcie porządku obrad.

3)      Wybór przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

4)      Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5)      Wybór Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza Towarzystwa.

6)      Wolne wnioski.

7)      Zamknięcie obrad.

 

Program został przyjęty bez uzupełnień.

 

3.       Na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wybrano jednogłośnie p. Leopolda Rene-Nowaka a na Sekretarza p. Zbigniewa Lenika.

,Prezes TPL Fryderyk Koźbiał przekazał p. Leopoldowi Rene-Nowakowi  dalsze prowadzenie Obrad.

 

4.       Nastąpił wybór Komisji  Skrutacyjnej:

 

Na członków Komisji Skrutacyjnej jednogłośnie w trybie jawnym wybrano p. Magdalenę Rzepę i p. Marka Ciechowskiego.

 

5.       Z kolei przystąpiono do wyboru  Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza TPL.

Ja kandydatów na Wiceprezesa zgłoszono:

p. Andrzeja Pukę oraz  p.Andrzeja Pawlusa.

Jako kandydata na skarbnika zgłoszono p. Janinę Ryłko

 

Mimo różnych propozycji nie wyłoniono chętnych do kandydowania do funkcji sekretarza.

W związku z tym uznano, że będzie w przyszłości dokooptowany  przez Zarząd TPL.

 

Następnie przystąpiono do głosowania jawnego:

 

W głosowaniu na Wiceprezesa:

 

 -  Andrzej Puka otrzymał: 

27    głosów za

0           głosów przeciw

4      głosy wstrzymujące się

 

- Andrzej Pawlus otrzymał:

 

3           głosy za

0       głosów przeciw

27      głosów  wstrzymujących się

 

W głosowaniu na Skarbnika:

 

-  Janina Ryłko otrzymała: 

31        głosów za

0       głosów przeciw

0              głosy wstrzymujące się

 

6.       W wyniku wyborów:

 

- Wiceprezesem został Andrzej Puka

- Skarbnikiem została Janina Ryłko

 

Protokół komisji skrutacyjnej w załączeniu.

 

 

7.       Wolne wnioski:

-  Andrzej Puka zaproponował aby rok 2012 był rokiem obchodów 50-lecia  TPL

-  Rene Nowak zaproponował projekcję swoich filmów związanych z Lanckoroną (w tym „ Oko Cyklonu”), oraz zorganizowania festiwalu filmów regionalnych.

- Andrzej Pawlus i Wiesław Hartl zaproponowali robienie dokumentacji fotograficznej z konkursu ogródków przydomowych.

 

Na tym obrady Nadzwyczajnego Walnego Zebrania zostały zakończone.

 

 

Przewodniczący                                                                                             Sekretarz

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania                                                     Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

 

Leopold Rene -Nowak                                                                           Zbigniew Lenik                                

 

 

Przezes TPL

 

         Fryderyk  Koźbiał

 

 

TPL na Facebooku
Nasi przyjaciele

Lanckorona

logo: Lanckorona
lanckorona.pl

Gminny Środek Kultury w Lanckoronie

logo: Gminny Środek Kultury w Lanckoronie
gok.lanckorona.pl

3 Wionki

logo: 3 Wionki

izdebnik.info

logo: izdebnik.info
www.izdebnik.info
Projekt i wykonanie m-l