Są miejsca na Ziemi, które przyciągają do siebie swoim urokiem – magią czarem, niepowtarzalnością.
Lanckorona jest takim miejscem, a Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony widzi w niej cenny diament, który poprzez różne kulturalno – społeczne inicjatywy swoich członków sprawi, że zabłyśnie blaskiem brylantu.
 
 
 
 
 
 
 

Działalność

Zgodnie ze statutem celem działania Towarzystwa Przyjaciół Lanckorony jest:

 1. Przyczynianie się w miarę posiadanych sił i środków do pełniejszego wykorzystania walorów kulturalnych, turystycznych,wypoczynkowych i bytowych Lanckorony.
 2. Chronienie od zniszczenia zabytków i pomników przeszłości, oraz świadectwa udziału Lanckorony  w dziejach narodu.
 3. Ochrona dziedzictwa kulturowego, narodowego i aktywne reagowanie na przemiany społeczne.

Do realizacji powyższych celów stowarzyszenie zdąża poprzez realizację zadań publicznych w zakresie:

 1. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 2. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 3. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 4. Kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 5. Ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
 6. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 7. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 8. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, oraz wyrównywania szans kobiet.
 9. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i zasady rozwoju zrównoważonego.
 10. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 11. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.
 12. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 13. Promocji i organizacji wolontariatu.

 

Zobacz również
TPL na Facebooku
Nasi przyjaciele

Lanckorona

logo: Lanckorona
lanckorona.pl

Gminny Środek Kultury w Lanckoronie

logo: Gminny Środek Kultury w Lanckoronie
gok.lanckorona.pl

3 Wionki

logo: 3 Wionki

izdebnik.info

logo: izdebnik.info
www.izdebnik.info
Projekt i wykonanie m-l