Są miejsca na Ziemi, które przyciągają do siebie swoim urokiem – magią czarem, niepowtarzalnością.
Lanckorona jest takim miejscem, a Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony widzi w niej cenny diament, który poprzez różne kulturalno – społeczne inicjatywy swoich członków sprawi, że zabłyśnie blaskiem brylantu.
 
 
 
 
 
 
 

Aktualności

Konkurs Literacko-Plastyczny "Kapliczka Dzwonek w opowieściach i legendach"

2019-11-01

 

Cele konkursu:
 1. Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania tradycją i kulturą regionu,
 2. w szczególności ideą ochrony lokalnych zabytków.
 3. Kształtowanie wyobraźni i wrażliwości artystycznej.
 4. Promowanie graficznego rękodzieła, kaligrafii, ilustratorstwa.

Warunki i zasady udziału:
 1. Format i objętość pracy:
  A4, od 3 do 8 stron (z ilustracjami włącznie), praca może być zrealizowana dwustronnie.
 2. Technika:
  malarstwo, rysunek, grafika, wydzieranka, wyklejanka;
 3. Kategorie konkursu:
  klasy I III, klasy IV VIII.
 4. Termin i miejsce składania prac:
  Od 4 XI do 29 XI 2019 r. w sekretariacie szkoły podstawowej w Skawinkach, dostarczone osobiście lub przesłane na adres: Szkoła Podstawowa w Skawinkach, 34-143 Lanckorona (decyduje data stempla pocztowego).
 5. Metryczka pracy:
  Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie według podanego wzoru:
  Nazwa placówki:
  Adres:
  Numer telefonu szkoły:
  Imię i nazwisko autora:
  Klasa:
  Tytuł pracy:
  Imię i nazwisko opiekuna:
  Numer telefonu opiekuna:
 6. Ocena prac i nagrody:
  Przy ocenie prac pod uwagę będzie brana:
  zgodność pracy z tematem, estetyka i oryginalność pracy.
  Laureaci Konkursu otrzymają nagrody i dyplomy. W każdej kategorii wiekowej przewidziane jest przyznanie nagród i dyplomów za zajęcie I, II, III miejsca oraz jedno wyróżnienie.
 7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród:
  Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie o szczegółach dotyczących wyników w terminie do 16 XII 2019 r. Wręczenie nagród odbędzie się w styczniu 2020 roku na podsumowaniu projektu.

Postanowienia końcowe:
 1. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora i będą eksponowane na wystawie. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji prac w celu promowania idei konkursu.
 2. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu (jego przedstawiciela ustawowego) na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez organizatorów w dowolny sposób w celach promocyjnych.
 3. Uczestnicy konkursu (ich przedstawiciele ustawowi) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) załącznik nr 1.
 4. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
 5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 6. Wszelkie sprawy sporne lub nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu tj. 4 XI 2019.
 8. Informacje dotyczące Konkursu: sekretariat SP w Skawinkach, tel.: 33 876 35 10 ..
Konkurs jest organizowany zgodnie z projektem pt: Renowacja XIX-wiecznej kapliczki Dzwonek w Skawinkach oraz ukazanie jej uroku na starych i współczesnych fotografiach w ramach wystawy oraz konkursu literacko-plastycznego, współfinansowany jest ze środków EFRROW otrzymanych za pośrednictwem LGD Gościniec 4 Żywiołów w ramach projektu grantowego pt.: Renowacja kapliczek: Dzwonek, Matki Bożej Różańcowej z Dzieciątkiem w koronach, Matki Bożej Różańcowej w koronie z dzieciątkiem Jezus oraz Figury Chrystusa Frasobliwego, realizowanego w ramach Poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020. Zadanie realizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD Gościniec 4 Żywiołów na lata 2014-2020.

Do pobrania:
TPL na Facebooku
Nasi przyjaciele

Lanckorona

logo: Lanckorona
lanckorona.pl

Gminny Środek Kultury w Lanckoronie

logo: Gminny Środek Kultury w Lanckoronie
gok.lanckorona.pl

3 Wionki

logo: 3 Wionki

izdebnik.info

logo: izdebnik.info
www.izdebnik.info
Projekt i wykonanie m-l