Są miejsca na Ziemi, które przyciągają do siebie swoim urokiem – magią czarem, niepowtarzalnością.
Lanckorona jest takim miejscem, a Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony widzi w niej cenny diament, który poprzez różne kulturalno – społeczne inicjatywy swoich członków sprawi, że zabłyśnie blaskiem brylantu.
 
 
 
 
 
 
 

Aktualności

XVI Rajd Szlakami Konfederatów Barskich ''Na tropach historii''

2023-05-11

 


                                                                                     Drodzy Rajdowicze!
27 maja Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony organizuje XVI edycję Rajdu Szlakami Konfederatów
Barskich Na tropach historii. Kto był to wie, że rajd pomyślany jest jako gra terenowa w której uczestnicy, docierając do poszczególnych punktów kontrolnych rozwiązują zadania o tematyce historycznej, za które na mecie otrzymują nagrody. Zadaniem rajdu jest krzewienie wiedzy historycznej, realizacja idei patriotyzmu, popularyzacja Lanckorony oraz możliwość aktywnej rekreacji, która szczególnie w ostatnim czasie jest wszystkim niezmiernie potrzebna.
Formuła rajdu pozostaje od lat niezmienna, gdyż czas pokazał, że jest akceptowana, a uczestnicy się
świetnie bawią.

Przygotowaliśmy trzy trasy:
rodzinną 7 km na której uczestnicy poznawać będą serce Lanckorony, czyli Rynek
i okolice, Kaplica Konfederatów;
rodzinną 10 km serce Lanckorony, alejki wokół Góry Zamkowej, Kaplica Konfederatów,
Ławki;
turystyczną 15 km serce Lanckorony oraz Kaplica w Lesie Groby (trasa nieco bardziej
wymagająca, gdyż częściowo biegnie w masywie leśnym).
START-Rynek w Lanckoronie
META- Ogród Ośrodka Korona ul. Krakowska 12 Lanckorona

Każdy zgłoszony wcześniej uczestnik otrzyma plakietkę rajdową, paszport, mapkę oraz posiłek na mecie.
Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału we wspólnej zabawie.
Ze względu na mocno rosnące koszty materiałów rajdowych oraz poczęstunku na mecie, w tym roku
uczestnictwo w rajdzie kosztuje 10 zł od osoby.
Do 17 maja prosimy o zgłoszenie ilości uczestników mailowo na kontakttpl@gmail.com lub pod
numerem Tel.608071711

RAJD ODBĘDZIE SIĘ NIEZALEŻNIE OD POGODY!!!

REGULAMIN I CELE RAJDU
1 Popularyzacja walorów historycznych, krajobrazowych i architektonicznych gminy Lanckorona.
2 Promowanie aktywnego spędzania czasu.
3 Integracja społeczności lokalnej i turystów.
4 Rozwijanie turystyki pieszej.
5 Organizatorem Rajdu jest Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony.
6 Funkcję Komandorów Rajdu pełnią: Anna Leszczyńska tel.608071711,
Andrzej Pawlus tel.664905478
Termin Rajdu- 27 maja (sobota) 2023 r. start godz. 9.00-10.30

Ogólne warunki uczestnictwa.
1. Rajd ma charakter imprezy turystycznej o ograniczonej liczbie uczestników.
2. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Uczestnicy Rajdu mogą być zorganizowani w grupy do 10 osób.
4. Na czele grupy stoi opiekun- ochotnik wyłoniony spośród dorosłych uczestników Rajdu.
5. Zadaniem opiekuna jest przypominanie uczestnikom o konieczności przestrzegania przepisów regulaminu Rajdu i obowiązujących rygorów sanitarnych.
6. Uczestnictwo w Rajdzie jest dobrowolne, warunkiem jest wpłacenie 10 zł. Uczestnik otrzymuje znaczek rajdowy, mapę z zaznaczeniem trasy, paszport rajdowy, poczęstunek na mecie.
7. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział w Rajdzie. (Załącznik nr 1)
8. Podczas Rajdu należy bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez Komandora Rajdu oraz opiekunów grup.
9. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz zasad wynikających z przepisów sanitarnych.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość wyeliminowania uczestnika za nie przestrzeganie Regulaminu.
12. Wszyscy uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach i materiałach promocyjnych Organizatorów.
13.Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Komandora Rajdu.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu w przypadku trudnych warunków atmosferycznych ,a także bez podania przyczyny.

Załącznik nr 1.
ZGODA RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA NA UDZIAŁ W RAJDZIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
Imię i nazwisko dziecka...........................................................................................
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna .........................................................................
Zgoda rodzica/opiekuna na udział w XVI Rajdzie Szlakami Konfederatów Barskich, który odbędzie się w Lanckoronie w dniu 27 maja 2023 r. organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem XVI Rajdu Szlakami Konfederatów Barskich organizowanym przez TPL i przyjmuję jego zapisy do wiadomości i stosowania. Data i podpis.........

TPL na Facebooku
Nasi przyjaciele

Lanckorona

logo: Lanckorona
lanckorona.pl

Gminny Środek Kultury w Lanckoronie

logo: Gminny Środek Kultury w Lanckoronie
gok.lanckorona.pl

3 Wionki

logo: 3 Wionki

izdebnik.info

logo: izdebnik.info
www.izdebnik.info
Projekt i wykonanie m-l