Są miejsca na Ziemi, które przyciągają do siebie swoim urokiem – magią czarem, niepowtarzalnością.
Lanckorona jest takim miejscem, a Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony widzi w niej cenny diament, który poprzez różne kulturalno – społeczne inicjatywy swoich członków sprawi, że zabłyśnie blaskiem brylantu.
 
 
 
 
 
 
 

Statut

 

 

STATUT

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ LANCKORONY

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.

1. Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony jest Stowarzyszeniem zrzeszającym
     mieszkańców gminy Lanckorona i sympatyków tej miejscowości z kraju i zagranicy.
2. 1.Terenem działania Stowarzyszenia jest gmina Lanckorona.
    2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Izba Muzealna im. prof. Antoniego Krajewskiego
         34-143 Lanckorona-Rynek 133.

3. Stowarzyszenie jest zarejestrowane na czas nieograniczony i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

4. Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, w
    oparciu o ustawę z dnia 07.04.1989 r. "Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20
    poz.104) z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z własnym Statutem, a także na
    podstawie obowiązującego prawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

5. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia należy do starosty właściwego ze względu
    na siedzibę Stowarzyszenia zwanego dalej „organem nadzorującym".

6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych.

 

ROZDZIAŁ II
Cel i środki działania

7. Celem Stowarzyszenia jest:
1 przyczynianie się w miarę posiadanych sił i środków do pełniejszego wykorzystania walorów kulturalnych, turystycznych, wypoczynkowych i bytowych Lanckorony;
2 chronienie od zniszczenia  zabytków i pomników  przeszłości, oraz  świadectwa udziału Lanckorony w dziejach narodu.
3/ ochrona dziedzictwa kulturowego, narodowego i aktywne reagowanie na przemiany społeczne.


8. Do realizacji powyższych celów stowarzyszenie zdąża  poprzez realizację zadań publicznych   w zakresie:
1 Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
2 Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
3 Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
4 Kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
5 Ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
6 Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
7 Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
    przyrodniczego.
8 Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, oraz wyrównywania szans kobiet.
9 Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i zasady rozwoju zrównoważonego.
10  Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
11 Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.
12 Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
13 Promocji i organizacji wolontariatu.

 

9. Środki realizacji celów Stowarzyszenia:

1 Organizowanie zbiórek pieniężnych.
2 Występowanie do Urzędu Gminy i innych instytucji publicznych o wsparcie
    finansowe.
3 Składki członków Stowarzyszenia.
4 Organizowanie prac społecznych na rzecz inwestycji Stowarzyszenia.
5 Występowanie z wnioskami o dotację do samorządów oraz organizacji
    pozarządowych.
6 Występowanie z wnioskami do funduszy strukturalnych oraz programów
    sektorowych.
7 Uczestniczenie w realizacji projektów i programów lokalnych, krajowych
    i międzynarodowych.
8 Organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów, sympozjów, warsztatów i wystaw oraz innych działalności w sferze promocyjno – informacyjnej i wydawniczej.
9 Realizację przedsięwzięć związanych z podnoszeniem świadomości ekologicznej w
    społeczeństwie w tym szkolenia, doradztwo, akcje informacyjne i promocyjne.
10 Doradztwo i szkolenia nakierowane na obszary wiejskie ze szczególnym
      uwzględnieniem zmian wynikających z integracji z UE.
11 Prowadzenie innych działań zgodnych z celami Stowarzyszenia.

10. Stowarzyszenie realizuje swoje działania statutowe we współdziałaniu z władzami
samorządowymi i instytucjami publicznymi działającymi na terenie gminy, powiatu i województwa.

11. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy
swoich członków i działaczy oraz pomocy mieszkańców Gminy Lanckorona.

12. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich prac może zatrudniać pracowników.

13. Stowarzyszenie ma prawo do wypowiadania się w sprawach publicznych.

14. Stowarzyszenie może prowadzić  działalność gospodarczą na pozyskanie środków na   działalność statutową.

 

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

15. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

16.
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być mieszkańcy Gminy Lanckorona
oraz sympatycy, którzy złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęci przez Zarząd
Stowarzyszenia,
2. Małoletni mogą być członkami Stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli
ustawowych.

17. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1 uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem
wyborczym z ograniczeniami określonymi w art.3 ust.2 i 3 ustawy - "Prawo o
Stowarzyszeniach" (Dz.U.1989 Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami),

Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do
stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki.


2 zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia,
3 uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4 korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

18. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierając
      cele Stowarzyszenia zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialną i
      finansową lub intelektualną dla Stowarzyszenia.

19. Członkowie wspierający mają prawo do:
1 uczestnictwa bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach
Stowarzyszenia,
2 zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia,
3 korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
4 doradztwa intelektualnego.
5 Informacji o wykorzystaniu ich pomocy materialnej i finansowej.

20. Członek Honorowy
1 Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna zasłużona dla         Towarzystwa, ważna dla jego działalności lub posiadająca znaczne osiągnięcia.
2 Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3 Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

21. Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
1 branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
2 przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3 godne reprezentowanie Stowarzyszenia,
4 płacenie składek członkowskich, z wyłączeniem członków honorowych.

22. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje przez:
1 dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,
2 skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a umyślnego naruszenia postanowień statutu,
b nie branie udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres 2 lat,
c działania na szkodę Stowarzyszenia,
d utracenie zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia praw publicznych.
3 rozwiązanie się Stowarzyszenia.
4 śmierć członka Stowarzyszenia.
5 niepłacenie składek członkowskich.
 
23. Zabrania się Stowarzyszeniu:
a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z
którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
b) Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach.
c) Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
stowarzyszenia.
d) Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy
oraz ich osób bliskich.

 

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

24.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1 Walne Zebranie Stowarzyszenia,
2 Zarząd,
3 Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Władz trwa 4 lata. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub
jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
3. Uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów o
    ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

25.
1. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być
    zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok. Natomiast
    Sprawozdawczo-Wyborcze co 4 lata wtedy kiedy będą przeprowadzane wybory do
    Władz Stowarzyszenia.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd:
1 z własnej inicjatywy,
2 na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Na wniosek 1/4 ogółu członków Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia odbywa się nie później niż w ciągu
    miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla
    których zostało zwołane.
6. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Stowarzyszenia Zarząd zawiadamia jego
    członków w formie pisemnej, co najmniej 14 dni przed jego odbyciem.

26.
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:
1 uchwalenie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
2 rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3 uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu
Stowarzyszenia,
4 wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5 podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia,
6 rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego
Zebrania Stowarzyszenia, lub zastrzeżonych statutem do jego kompetencji.
2. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest prawomocne w pierwszym terminie przy
obecności co najmniej . połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim
terminie bez względu na liczbę obecnych o ile termin ten był podany w
zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia mogą brać udział z głosem doradczym osoby
zaproszone przez Zarząd.
4. Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala corocznie wysokość składek
Członkowskich oraz zasady ich opłacania.


27.
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7 członków wybieranych przez Walne
Zebranie Stowarzyszenia, którzy spośród siebie wybierają Prezesa,  Wiceprezesa,
Skarbnika, Sekretarza oraz  3 Członków.
2. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż
dwa razy w roku.
3. Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej
    połowy liczby członków Zarządu +1 w tym Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza.
4. W okresie między posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi
    działającemu wspólnie z Sekretarzem.

28. Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy kierowanie bieżącą działalnością
Stowarzyszenia w okresach między Walnymi Zebraniami Stowarzyszenia, a w
szczególności:
1 reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, do czego
    Zarząd może upoważnić Prezesa lub Wiceprezesa większością 2/3 głosów,
2 wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
3 uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
4 powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
5 przyjmowanie i skreślanie członków,
6 zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi
    przepisami,
7 składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
8 posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co
    najmniej dwóch członków.

29.
1. Członek Zarządu Stowarzyszenia może być zawieszony w czynnościach lub
    odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków zgodnie
    ze statutem, bądź utracił zaufanie członków Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje
    Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych
    do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo do odwołania się do Walnego
    Zebrania Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub
    zawieszeniu.

30.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności
    Stowarzyszenia.
2. Komisja rewizyjna składa się z 5-ciu członków wybieranych przez Walne
    Zgromadzenie Stowarzyszenia.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy,
    bądź na wniosek Zarządu. Posiedzenia odbywają się co najmniej 2 razy w roku.
5. Do ważności Uchwał Komisji Rewizyjnej konieczna jest obecność co najmniej połowy   .        liczby członków Komisji, w tym Przewodniczącego Komisji lub Sekretarza.
6. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
1 przeprowadzanie okresowych i doraźnych kontroli działalności statutowej i finansowej
Stowarzyszenia,
2 wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w
działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
3 składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu
Stowarzyszenia oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia
absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4 składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i
    przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one
    lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia.
5 występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
    Stowarzyszenia względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w
    przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź innymi
    interesami Stowarzyszenia działań Zarządu.


31.
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony lub odwołany z jej składu, jeżeli
    nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź utracił
    zaufanie członków Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej
    podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej
    połowy uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do
   Walnego Zebrania Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu
   lub zawieszeniu.

32. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym
przysługuje prawo powołania nowych członków spośród członków Stowarzyszenia w   terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu członka tego organu. Liczba osób powołanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 

ROZDZIAŁ V
Wyróżnienia i kary

33.
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia i
nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony
przez Zarząd Stowarzyszenia.

34.
1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia -
Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne
Zebranie Stowarzyszenia - prawo wymierzenia następujących kar:
1 upomnienia,
2 nagany,
3 zawieszenia w prawach członka na okres 12-stu miesięcy,
4 wykluczenia.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo
odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 30 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia o ukaraniu jest ostateczna i nie podlega
dalszemu zaskarżeniu.

ROZDZIAŁ VI
Majątek i fundusz Stowarzyszenia

35.
1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości, darowizny,
spadki, zapisy, dochody z własnej działalności, z ofiarności publicznej oraz fundusz.
2. Na fundusz Stowarzyszenia składają się:
1 składki członkowskie,
2 darowizny i zapisy,
3 dotacje na zadania zlecone przez Samorząd Terytorialny,
5 dochody z majątku,
6 dotacje otrzymane w związku z wygranymi projektami – granty,
7 inne wpływy.

36. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw podejmowania zobowiązań majątkowych
oraz udzielania pełnomocnictwa, wymagane są podpisy 2 osób spośród następujących:
Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika.

 

ROZDZIAŁ VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

37. Zmiany statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania   Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu.

38.
1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego
   Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co
   najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Zgodnie z ustawą na mocy postanowienia Sądu.
3. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel na jaki
ma być przeznaczony majątek.
4. W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały
likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego zarządu, jeżeli ostatnia uchwała
Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej.
5. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony ostatnią
uchwałą Walnego Zgromadzenia.
6. W razie nie podjęcia uchwały w tej sprawie, Sąd orzeka o przeznaczeniu majątku na
określony cel społeczny związany z Lanckoroną.
7. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia.

Zobacz również
TPL na Facebooku
Nasi przyjaciele

Lanckorona

logo: Lanckorona
lanckorona.pl

Gminny Środek Kultury w Lanckoronie

logo: Gminny Środek Kultury w Lanckoronie
gok.lanckorona.pl

3 Wionki

logo: 3 Wionki

izdebnik.info

logo: izdebnik.info
www.izdebnik.info
Projekt i wykonanie m-l